Kursplan för

Modellering och inlärning från data
Modelling and Learning from Data

FRTN65, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2021-04-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Maskininlärning, system och reglerteknik.
Obligatorisk för: MMSR1
Valfri för: BME4-sbh, C4, D4-ssr, D4-mai, E4-ss, E4-ra, F4, F4-r, F4-mai, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en introduktion till problemet att lära från data, med fokus på dynamiska system och på de grundläggande koncepten i dataanalys. Kursens mål är att studenterna ska läsa sig principer och fundamentala begränsningar för vad som kan inläras från data, med tekniker både från maskininlärnings- och systemidentifieringsdomänen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen ger en solid grund och praktisk erfarenhet till studenter som vill lära sig bygga modeller och lära från data. Speciellt fokus ges till modeller av dynamiska system som lämpar sig för reglering. Kursen kombinerar fysik-baserad modellering av både linjära och olinjära system med en data-driven metodik från maskininlärning och systemidentifiering. Allt genom kursen blandas teori med praktiska programmeringsexempel.

Första delen av kursen viks åt maskininlärningsproblemet och -algoritmer. I ramverket för övervakad inlärning behandlar kursen klassificering och regression. I ramverket för oövervakad inlärning innehåller kursen klustringstekniker. Vi beskriver olika modelltyper, såsom neurala nätverk och beslutsträd.

Den andra delen beskriver strukturerad kausal modellering och hur riktade acykliska grafer kan användas för kausal inferens från data, och de vanligaste teknikerna illustreras.

Den tredje delen av kursen viks åt systemidentifieringsproblem och beskriver koncepten gråbox- och svartboxmodeller och tekniker för att utföra systemidentifieringsproceduren. Kursen behandlar särskilt linjär regression, maximal trolighetsestimering, prediktionsfelsmetoder och experimentutformning. Fördelarna med med akausal ekvationsbaserad modellering beskrivs.

Laborationer: Analys av låtpreferenser; Väderprognoser baserade på historiska data; Identifiering av dynamiska systemmodeller.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 timmar), tre laborationer inklusive tre inlämningsuppgifter. Vid färre än 5 anmälda studenter kan muntlig omtentamen ges.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Modellering och inlärning från data.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0220. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laboration och inlämningsuppgift.
Kod: 0320. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laboration och inlämningsuppgift.
Kod: 0420. Benämning: Laboration 3.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laboration och inlämningsuppgift.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FRTN05 Reglerteknik, allmän kurs, eller FRTF01 Fysiologiska modeller och beräkningar
Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen. Bland dessa studenter ges förtur till studerande på masterprogrammet i Maskininlärning, system och reglerteknik, för vilka kursen är obligatorisk.
Kursen överlappar följande kurser: FRTN35, FRT041

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bo Bernhardsson, bo.berhhardsson@control.lth.se
Studierektor: Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRTN65
Övrig information: Ersätter FRTN35 Systemidentifiering.