Kursplan för

Mekanik II
Mechanics II

FMEA21, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: F2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Partikelsystemets kinetik. Kinematik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Tröghetsmoment. Kinematik och kinetik för stela kroppar i planet. Arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment samt stöt.  Dämpade och påtvingade svängningar. Langages och Hamiltons metoder.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Skriftlig projektrapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Mekanik II.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH.
Kod: 0221. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMEA35 Mekanik I eller FMEA05 Mekanik - Statik och partikeldynamik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMEA30, FMEA10, FMEA15, FMEA20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Per Hansson, per.hansson@mek.lth.se
Kursansvarig: Aylin Ahadi, aylin.ahadi@mek.lth.se
Hemsida: http://www.mek.lth.se