Kursplan för

Engelska för tekniker
English for Engineers

EXTA75, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Alternativobligatorisk för: KLMT3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen riktar sig till studerande vid utbildningsprogram inom LTH. Målet är att ge ytterligare kommunikativa färdigheter i engelska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar tekniska texter på engelska för att utvidga de studerandes vokabulär på det tekniska området. Kursen behandlar också metoder för muntliga presentationer och för olika typer av skrivande, såsom rapportskrivande och akademiskt skrivande. Dessa moment tränas i samband med gruppövningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Följande examinationsformer kan förekomma: muntlig och/eller skriftlig tentamen vid delkursens slut samt fortlöpande examination inom ramen för undervisningen det vill säga genom hemuppgifter, uppsatser och aktivitet vid seminarierna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNX020, GEMA20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Fabian Beijer, fabian.beijer@englund.lu.se
Kursansvarig: Lene Nordrum, lene.nordrum@englund.lu.se
Hemsida: https://www.sol.lu.se/
Övrig information: Kursen samläser med GEMA20. Kursen ges företrädesvis på engelska men viss användning av svenska kan förekomma i vissa delmoment.