Kursplan för vårterminen 2007
ENGELSKA FÖR TEKNIKERTNX020
English for Engineers

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, F2, I3, ID1, K2, L4, M3, MD2, N2, Pi2, RH3, V4, W3. Kursansvarig: Birgitta.Berglund@sol.lu.se, Engelska inst. Förkunskapskrav: Nya gymnasiet: engelska B. Gamla gymnasiet: 3 åk i engelska i gymnasieskolan med lägst betyget 3. Undantag: 2 åk teknisk linje i gymnasieskolan för avgångsbetyg fr o m 1985. Prestationsbedömning: Delkurserna textförståelse och skriftlig språkfärdighet redovisas skriftligt enligt besked från läraren: textförståelse 1+1 poäng, översättning och uppsats 1+1 poäng. Examinationen i delkurs 3, 1 poäng, omfattar dels ett kort anförande (muntlig föredragning) om valfritt tekniskt ämne, dels ett aktivt deltagande i övningar att uppfatta och återge engelskt tal, samt träning i uttalet av enskilda ord med tonvikt på det tekniska området. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Hemsida: http://www.sol.lu.se.

Mål
Kursens mål är att öka de studerandes text- och hörförståelse inom tekniskt och populärvetenskapligt område; vidare att öka de studerandes muntliga och skriftliga färdighet, speciellt vad gäller teknisk engelska.

Innehåll
Kursen består av följande delkurser: Delkurs 1. Textförståelse (2 poäng). Studium av teknisk sakprosa plus övningsmaterial till ett sammanlagt omfång av ca 700 sidor. Särskild vikt lägges vid den fraseologi och de konstruktioner som är speciella för denna typ av text. Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet (2 poäng). Uppövandet av färdigheten är knutet dels till studiet av teknisk sakprosa (se delkurs 1), dels till studiet av en översiktlig handbok i grammatik. Vidare ingår övningar i översättning från svenska till engelska samt övningar i att skriva kortare uppsatser och referat på engelska. Delkurs 3. Muntlig språkfärdighet (1 poäng). Övningar i att uppfatta och återge engelskt tal av viss svårighetsgrad. Vidare ingår samtal och diskussioner på engelska jämte träning i uttalet av enskilda ord med tonvikt på det tekniska området. De studerande skall därjämte hålla ett kort anförande (muntlig föredragning) om valfritt tekniskt ämne.

Litteratur
Delkurserna 1 och 2. Textförståelse och skriftlig språkfärdighet.
På institutionen tillhandahållet material.
Brorström, S: De engelska prepositionerna. Svartvik, J & Sager, O: Modern engelsk grammatik.
Delkurs 3. Muntlig språkfärdighet.
På institutionen tillhandahållet material.
Hjälpmedel.
Modern engelsk-svensk ordbok samt Modern svensk-engelsk ordbok (Prisma) eller motsvarande. Engelsk-svensk teknisk ordbok (Läromedelsförlaget) eller motsvarande. Longman Lexicon of Contemporary English. Longman Science Word-Book. MacQueen, D: Using Numbers in English.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Diskussioner under kursens gång och en muntlig föredragning inför gruppen.

Kod: 0206. Benämning: Textförståelse svensk lektor.
Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov.

Kod: 0306. Benämning: Uppsats.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Uppsatsskrivning.

Kod: 0406. Benämning: Översättning.
Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Översättningsprov.