Kursplan för

Terrester ekologi
Terrestrial Ecology

EXTA01, 10 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2021-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att förmedla kunskaper och förståelse av ekologin ur ett evolutionärt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examen. Övningar, laborationer och exkursioner är obligatoriska.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVRA01/VVR111 Hydrologi och akvatisk ekologi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK010

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Håkan Wallander, Hakan.Wallander@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kurser-grundniva/biologiska-kurser-pa-grundniva-for-teknologer
Övrig information: I laborationerna ingår 16 timmar fältövningar.