Kursplan för

Spatiala experiment II, teori
Spatial Experiments II, Theory

ASEN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom spatiala experiment.
Obligatorisk för: MARK1-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en förståelse för och insikt inom digital arkitektur, hur digitala processer för design och tillverkning förändrar arkitektyrket, nu och i framtiden. Kursen skall stödja studentens förmåga att använda denna kunskap för att driva sitt eget designarbete i den kopplade kursen ”Spatiala experiment II”. Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att kommunicera och diskutera teoretiska koncept, både muntligt och skriftligt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

I kursen ska studenten utforska sätt som digitala verktyg – för både design och tillverkning – tillämpas inom arkitekturvärlden, hur de påverkar den byggda miljön, och hur de kan förändra designprocessen. Studenten studerar designförebilder inom praktik och akademi, och relaterar dessa till sitt eget arbete. Studenten presenterar kursarbetet som en skriftlig rapport, och genom integrationen av teoretiska koncept i designarbetet i den kopplade kursen ”Spatiala experiment II”. Undervisningen bedrivs som föreläsningar, seminarier, workshops, studieresor och litteraturstudier. Undervisningen sker både i grupp och som enskilda övningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och skriftlig inlämning samt 80% aktiv närvaro vid studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid seminarier. Det teoretiska arbetets kvaliteter och integration i designprojektet (i den associerade kopplade kursen ”Spatiala experiment I”) värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: David Andréen, david.andreeen@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen kopplas obligatoriskt till ”Spatiala experiment II” ASEN05.