Kursplan för

Mänskliga miljöramar - byggnad/stad
Human Environmental Frames - Building scale/Urban scale

AAMN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MSUD2, MARK2-aad, MARK2-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Ljus och färg är två faktorer som spelar en avgörande roll för vår upplevelse av rummet. Hur ljus och färg används i den byggda miljön kan i många fall vara helt avgörande för upplevelsen av en miljö. Samspelet mellan material, ljus och färg är också av stor betydelse för upplevelsen.


Kursen syftar till att ge en ökad medvetenhet om förhållandena mellan ljus, färg och rum. Vidare syftar kursen till att ge visuell och taktil erfarenhet av samspelet mellan ljus färg och material. Kursen syftar också till att tillämpa den nya kunskapen och erfarenheten i verkliga sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Struktur och innehåll: Kursen består huvudsakligen av föreläsningar, praktiska övningar och en slutuppgift som görs med stöd av handledning. Studiebesök ingår också i kursen.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Närvaro 80 % vid föreläsningar och övningar. Godkända övningsuppgifter, samt aktivt deltagande vid slutuppgiften.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper:
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Niklas Nihlén, niklas.nihlen@arkitektur.lth.se