Kursplan för

Boendets rum, teori
Dwelling and Space, Theory

AAHN45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MARK2-aad, MARK2-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ska ge den teoretiska och metodologiska ramen till de gestaltande uppgifterna i projektkursen Boendets rum. Genom texter, föreläsningar samt studier av beskrivna och besökta referensprojekt stödjer kursen studentens utforskande och reflekterande arbete i relation till gestaltningsuppgifter
Kursen ska även ge förutsättning för ämnesmässig kunskapsutveckling som stöd för projektuppgifter vad gäller hållbarhetsaspekter, historisk utveckling av hus- och bostadstyper, bostadspolitik, sociala aspekter och teori kring bostadskvalitet. Då kursen utgår från framtidsrelaterade frågor innehåller kursen även seminarier för att stimulera en reflekterande diskussion.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa kunskap och insikt om aktuella teorier och vedertagna metoder för analys av bostadsbebyggelse i en kontext
visa insikt om bostadsutformningens inverkan på människors välbefinnande och ett ansvarsfullt förhållningssätt till yrkesrollen

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att tolka, diskutera och utveckla teoretiska utgångspunkter och begrepp inom området arkitektonisk gestaltning
visa förmåga att analysera och kritiskt granska praxis och teori kring rådande bostadsarkitektur
visa förmåga att genomföra analyser av bostadsarkitektur med avseende på strukturella och socioekonomiska aspekter, mått, användning och upplevelsemässiga värden i en rumslig kontext
visa förmåga att formulera strategier för hållbar bostadsarkitektur med utgångspunkt i fördjupad analys
visa förmåga att i ord och bild kommunicera ett teoretiskt innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa ett kritiskt, självständigt och kreativt förhållningssätt till bostadsarkitektur
visa förmåga att värdera koncept och resultat från ett mänskligt perspektiv
visa förmåga att kritiskt värdera det egna gestaltningsarbetet

Kursinnehåll

Kursen innehåller litteraturstudium, föreläsningar, seminarier, presentationer och en studieresa (se nedan i övrigt) Undervisningen sker företrädesvis i grupp men enskilda övningar kan förekomma.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80% närvaro vid studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid seminarier. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen kopplas obligatoriskt till ”Boendets rum, 15 hp” I kursen ingår fältstudier av relevanta referensprojekt.