Kursplan för

Boendets rum
Dwelling and Space

AAHN40, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MARK2-aad, MARK2-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att träna studenterna i att problematisera begreppet boende – bostad genom en fördjupad kunskap om bostadsutformning i en föränderlig värld där sociala, kulturella och hållbarhetsmässiga aspekter väger tungt. Vidare syftar kursen till att utveckla och knyta ihop kunskaper från tidigare kurser genom en fördjupning i bostadens mått, bruk, kvalitativa egenskaper och upplevelsemässiga värden. Bostäders inverkan på möjligheten till hållbar utveckling är en självklar utgångspunkt.  Undervisningen stimulerar en kritisk hållning till dagens bostadsbyggande och en vilja att experimentera med nya hustyper och nya typer av bostäder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

vara väl förtrogen med den arkitektoniska gestaltningens potential att bidra till hållbar utveckling i ett föränderligt samhälle.
visa insikt om de viktigaste kriterierna för hållbar bostadsgestaltning
kunna analysera relationen mellan byggnad och en given kontext
visa insikt om sociala och kulturella faktorers relevans för gestaltning av boende och bostäder

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att analysera kvalitetsaspekter av bostäder utifrån mått, användning, upplevelser, hållbarhet, material och detaljer
visa förmåga att relatera gestaltningen till givna förutsättningar och begränsningar
visa förmåga att utforma nya hus- och bostadstypologier
visa förmåga att inkludera aspekter av konstruktion, material och detaljer i egna gestaltningsprojekt
visa förmåga att i ord, ritningar och illustrationer kunna kommunicera sitt projekt

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa ett kritiskt och empatiskt förhållningssätt till bostadsarkitektur
visa förmåga att kritiskt värdera det egna arbetsresultatet under designprocessen

Kursinnehåll

Kursen tränar studenternas förmåga att rita bostäder med hög kvalitet med medvetenhet om att hushållens sammansättning och levnadsformer ständigt förändras och kan se ut på många olika sätt. Genom en holistisk metod utvecklar studenterna sin förmåga att integrera hållbarhetsaspekter i gestaltning av bostäder i en medvetet behandlad kontext och med fokus på upplevelsemässiga värden. Bostadens kvaliteter undersöks från den lilla skalan med mått, användning, material och detaljer till den stora med relationen till omgivande samhälle, bebyggelse och landskap.


Kursens projektuppgift kan gälla både bostäder i den täta staden eller en lantlig situation. Konstnärliga ingångar skall ställas mot vedertagen eller vetenskapligt belagd kunskap. Kursen delas in i mindre prövande projekt i början och ett större syntetiserande i den andra delen. Genom tidigt val av övningstomt kommer den kontextuella läsningen tidigt in i projektet. Användande av referensprojekt som tillägnas i den kopplade teorikursen ger en ingång till metod och inspiration. Uppgiften kan såväl vara av typen lågt-tätt eller mer komplexa sammanhang. Progression görs genom att projektuppgiften är etappindelad med mellangenomgång och schemalagda handledningssamtal.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och eventuellt extern kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Jesus Mateo, jesus.mateo@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till kursen kopplas obligatoriskt ”Boendets rum, teori, 7,5 hp”.