Kursplan för

Arkitekturens kreativa verktyg I
The Creative Tools of Architecture I

AAHN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MARK1-spe
Alternativobligatorisk för: MARK1-aad
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten träning och kunskap om olika verktyg inom arkitektyrket. Analoga och digitala hjälpmedel finns sida vid sida med moment inriktade på presentation och retorik. I kursen ges studenten möjlighet att praktiskt träna och analytiskt diskutera verktygen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens fokus kan variera från termin till termin. I kursen ges den studerande möjlighet att i grupp och självständigt bekanta sig med och prova olika verktyg praktiskt. Varje moment följs upp av kritisk granskning av resultatet versus verktyget. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, teoretiska och praktiska övningar samt koncentrerade intensivmoment (workshops).

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Antal studiepoäng samt gruppens sammansättning (i nämnd ordning).
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Gediminas Kirdekis, Gediminas.Kirdekis@arkitektur.lth.se