Kursplan för

Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet
Food, Nutritional and Microbilogical Quality

YTHA65, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att beskriva hur olika näringsämnen digereras, absorberas och metaboliseras i kroppen och hur de påverkar vår hälsa. Kursen ska ge koppling till näringsinnehållet i mat och livsmedel, så att det är tydligt vilka näringsämnen som ingår i olika livsmedel. Kursens syfte är också att fördjupa kunskaperna om mikroorganismer och att ge studenterna möjlighet att göra en faroanalys baserad på HACCP-principerna. Arbete med livsmedelssäkerhet inom industri och storhushåll belyses genom föreläsningar och genom ett projektarbete hos ett livsmedelsföretag. Kursen skall även ge kunskap om offentlig kontroll i livsmedelskedjan och de lagar och regler som styr livsmedelssäkerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i momenten näringsmässiga respektive mikrobiella egenskaper när det gäller livsmedels kvalitet. Momentet som behandlar näringsmässiga aspekter börjar med digestion och absorption av näringsämnen i mag-tarmkanalen. Omsättningen i kroppen av energigivande näringsämnen kopplat till hälsa behandlas samt vissa vitaminer och mineraler. Kopplingen till livsmedel och de svenska näringsrekommendationerna läggs stor vikt vid precis som till näringsvärdesförändringar vid processning. Kostregistrering och näringsvärdesberäkning ingår som övningsmoment.

Momentet som behandlar mikrobiella aspekter tar upp matförgiftningar, hygien och hygienanalyser. Ett moment tar upp egenkontroll med HACCP samt lagtexter rörande livsmedelssäkerhet och offentlig kontroll. Kvalitetsbegrepp såsom ISO-system, BRC,  mm behandlas. En kvalitetskontroll på en livsmedelsanläggning ingår som projektarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, kostregistrering, inlämningsuppgifter, en skriftlig rapport samt två muntliga redovisningar.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.
Kod: 0211. Benämning: Kostregistrering.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0311. Benämning: Inlämningsuppgift (nl).
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0411. Benämning: Muntlig presentation: matförgiftningar.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0511. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0611. Benämning: Projektrapport.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd projektrapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Yvonne Granfeldt, yvonne.granfeldt@food.lth.se
Kursansvarig: Eva Jonsson, eva.jonsson@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Under kursen anordnade laborationer, övningar, gästföreläsningar och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.