Kursplan för

Samhällsekonomi
Economics

VVBF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: IBYI2, IBYV2
Alternativobligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

I kursen förmedlas kunskaper i samhällsekonomiska teorier och modeller. I den grundläggande samhällsekonomiska teorin läggs stor vikt vid mekanismerna bakom prisbildning, reglerade marknader och externa effekter så som miljöeffekter. Kunskaperna ger en förståelse för hur samhällsekonomin fungerar i stort men ger även kunskap kring olika utvärderingsmetoder som kan användas för att hitta de mest lönsamma investeringarna. Även hur ett investeringsprojekt finansieras och genomförs har ekonomisk betydelse varför olika finansieringslösningar gås igenom.

Undervisningsformen utgörs av föreläsningar, räkneövningar samt en fältstudie med tillhörande gruppuppgift. Räkneövningarna utförs individuellt under lärarhandledning. Räkneövning görs i grupp om ca 30 studenter.  Fältstudien utförs i grupp med lärarledd feedback på genomförande och inlämnad rapport. Examination sker via skriftlig tentamen.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är indelad i tre huvudblock.

Basen för den första delen utgörs av ekonomiska teorier och modeller. Studenten får lära sig: hur olika marknader fungerar, t.ex. monopol, planekonomi, marknadsekonomi, blandekonomi; hur priset sätts på olika marknader; hur priskänsligheten varierar och hur detta påverkar våra ekonomiska styrmedel; hur utbud och efterfrågan bestäms; varför vissa marknader är reglerade; vad externa effekter är och hur vi kan påverka dem.
I det andra blocket innehåller olika prioriterings- och utvärderingsmetoder och i detta block gås även igenom hur effekter av en åtgärd/investering kan värderas med hjälp av ett antal värderingsmetoder. Exempel på praktisk tillämpning av olika utvärderingar hämtas ifrån olika områden så som miljöområdet, transportområdet, hälso- och sjukvården samt industrin.
Det tredje blocket fokuseras på den samhällsekonomiska kalkylen (cost-benefit analyser) med tillämpning inom transportområdet. Här gås igenom hur en samhällsekonomisk kalkyl görs och tillämpas. Andra punkter som gås igenom är t.ex. vad diskontering av negativa miljöeffekter innebär för framtida generationer, fördelar/nackdelar med den samhällekonomiska kalkylen. Här görs också en genomgång av olika finansieringslösningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och inom grupp. Gruppexaminationen är baserad på rapportskrivning från fältstudie samt gruppdiskussioner. Individuell examination sker genom tentamen. För godkänd kurs krävs godkända räkneuppgifter, rapport från fältstudie och gruppuppgift, aktivt deltagande i och närvaro vid redovisning av fältstudie samt tillhörande gruppuppgift samt godkänd tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVB061

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se
Examinator: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Kursen ges i Lund.