Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SAMHÄLLS- OCH TRANSPORTEKONOMIVVB061
Economics for Traffic and Highway Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VVB060 och VVBF10. Obligatorisk för: IBYI2, IBYV2. Kursansvarig: Lena Hiselius, Lena.Hiselius@tft.lth.se och Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Trafik och väg. Förutsatta förkunskaper: Väg- och Järnvägsteknik eller motsvarande. Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och inom grupp. Gruppexaminationen är baserad på prestationer i PBL grupper i form av deltagande i diskussioner och redovisningar samt närvaro. Individuell examination sker genom tentamen, räkneövningar samt rapportskrivning. För godkänt i kursen erfordras närvaro på PBL-möten plus aktivt deltagande i diskussioner och redovisningar, godkända övningar och rapporter samt godkänt på tentamen. Övrigt: Undervisningen är PBL-baserad. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i samhällsekonomiska teorier och modeller som används inom transportsektorn.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förklara olika begrep och definitioner inom samhälls- och transportekonomi

Beskriva skillnader mellan olika ekonomiska teorier och modeller som används i samhällsekonomiska kalkyler

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Tillämpa teoretiska prioriteringsmodeller för att analysera olika resursallokeringar

Redogöra, diskutera och förmedla sitt kunnande med olika målgrupper både muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Söka relevant information för vidare studier och tillämpning av ämnet i sin yrkesroll som ingenjör

Innehåll
I kursen förmedlas kunskaper i företags- och samhällsekonomiska teorier och modeller som används inom ämnesområdena vägbyggnad och trafikteknik. Olika begrep och samhällsekonomiska modeller för att prioritera olika beslut diskuteras. Olika finansieringsformer och dess effekter på upphandling av olika projekt diskuteras.

Litteratur
Eklund k., Vår ekonomi, Prisma, 2002, ISBN91-518-3878-8
Samhällsekonomisk analys, Lars Hultkrantz och Jan-Eric Nilsson. 2004
Räkna på lönsamheten. Ekonomistyrningsverket 2005:13
Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 4. SIKA rapport 2008:3
Beräkningshandledning, Banverket 2007.
ABC i CBA, SIKA 2008:9
Föreläsningsanteckningar