Kursplan för

Urban dagvattenhantering
Urban Storm Water Management

VVAN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Obligatorisk för: MWLU1
Valfri för: V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Den urbana vattensystemet bygger på en väl fungerande dagvattenhantering. Befolkningstillväxt, förändrad markanvändning, klimatförändringar och kännedom om hur föroreningar sprids med dagvatten och önskan att integrera vatten i boendemiljön ställer nya krav på hur dagvattensystem skall utformas på ett hållbart sätt, både vad gäller flöden och föroreningar. Så kallade blå-gröna dagvattenlösningar samverkar både med befintligt ledningsnät och stadens övriga infrastruktur och både placering och utformning av dagvattenlösningarna är viktigt.

Syftet med kursen är att ge kunskap om dagvattenhantering i urbana miljöer för att kunna utforma och driva anläggningar för att fördröja och minska dagvattenflöden samt rena dagvatten i den urbana miljön.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar kunskapsområdena:

Översikt över hela det urbana vattensystemet
Design av dagvattensystem med avseende på hydraulik och rening
Dagvattensystem (blå-gröna lösningar i förhållande till ledningsnät)
Processlösningar för omhändertagande av dagvatten i s k blå-gröna system 
Flödesmodellering av dagvattensystem
Dagvatten i stadsplaneringsprocessen

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examination. Datormodellövningar. Projektuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning. Studiebesök. Betyg baseras på den skriftliga sluttentamen (Examination).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Obligatoriska aktiviteter.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning. Delmomentet omfattar: Datormodellövningar, Projektuppgifter, Studiebesök.
Kod: 0220. Benämning: Urban dagvattenhantering (tentamen).
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skiftlig examination Delmomentet omfattar: Sluttentamen som examinerar urban dagvattenhantering.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVA030, VVAN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karin Jönsson, karin.jonsson@chemeng.lth.se
Lärare: Henrik Aspegren, henrik.aspegren@chemeng.lth.se