Kursplan för

Trafiksimulering
Traffic Simulation

VTVN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupning inom trafiksimulering och trafikmodellering, både beträffande de bakomliggande teorierna och hur man praktiskt tillämpar dem för att skapa modeller som är anpassad efter aktuella behov.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innefattar en introduktion, och teoretisk bakgrund, till olika typer av modeller (angreppssätt, principer, tillämpningsområden). Kursen tar även upp vanliga tillämpningar, väsentliga skillnader mellan olika teorier och begränsningar hos olika modeller såväl som hantering av stokasticitet och osäkerhet i simuleringsmodellerna. Studenterna tillägnar sig alla delarna genom ett trafiksimuleringsprojekt där de också använder de vanligaste programvarorna för modellering och simulering. Projektet inkluderar insamling och bearbetning av data, kalibrering, validering, analys av utdata, jämförelse av olika alternativ samt presentation av resultat.

Undervisningen genomförs i flera olika former såsom föreläsningar, övningar och datorlaborationer. Examniation sker i form av muntlig och skriftlig presentation.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända övningar, Godkänt projektarbete. Slutbetyget bestäms av delbetyg på inlämnade övningar, inlämnad slutredovisning i form av en projektrapport samt en muntlig presentation. För att bli godkänd på kursen måste alla moment vara godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTTN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Lärare: Carl Johnsson, carl.johnsson@tft.lth.se
Kursansvarig: Hampus Ekblad, hampus.ekblad@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se