Kursplan för

Väg- och järnvägsteknik
Road and Railway Engineering

VTVA45, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI1, IBYV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen avser ge grundläggande kunskaper om vägar och järnvägar med tillhörande tekniska system och dess funktion under hela dess livslängd, d.v.s. sambanden mellan olika faser i processen planering, projektering, byggande, drift och underhåll samt om GIS-användning som stöd i planeringsprocessen.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägs- och väg/trafikområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens afu-del består under termin 2 av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av övningsuppgifter samt godkänd afu.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Väg och järnvägsteknik.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG.
Kod: 0212. Benämning: Arbetslivsförankrad utbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAK630, VTVA20, VVB620

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Persson, Andreas.Persson@tft.lth.se
Examinator: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning
Övrig information: Fyra övningar är schemalagda på Trafikverksskolan i Ängelholm. Transport sker på egen bekostnad. Eventuella kostnader för resor i samband med AFU/obligatoriska studiebesök bekostas av studenten.