Kursplan för

Banteknik för ingenjörer
Track and Permanent Way for Engineers

VTVA35, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom det bantekniska området på både system- och komponentnivå. Kursen syftar också till att ge insikt i bantekniska problemställningar i de olika faserna, projektering, byggnation och vidmakthållande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller omfattande moment kring banans över- och underbyggnad, ingående delar samt hur dessa samverkar i ett system.

Spårets geometri och kontroll av spårets geometriska läge behandlas också ingående där fokus läggs på vad som kännetecknar en ”god” geometri.

De olika faserna projektering, byggnation och vidmakthållande belyses. Ett särskilt intresse visas för drift- och underhåll av bantekniska anläggningar, där även de maskiner och redskap som användes för underhållsåtgärder kommer att behandlas.

För att ge en allsidig bild av det totala järnvägssystemet belyses även snittytorna mellan banteknik och angränsande teknikområden (el, signal och tele).

Inlärningen kommer att ske både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med praktiska övningar i Järnvägsskolans övningsanläggningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkänd enskild teknisk rapport som redovisar resultatet av ett geometriskt dimensioneringsproblem.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTVA45 Väg-och järnvägsteknik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVB662

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Lärare: Ragnar Hedström, ragnar.hedstrom@trafikverket.se
Kursansvarig: Stellan Jönsson, stellan.jonsson@trafikverket.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges vid Trafikverksskolan i Ängelholm.