Kursplan för

Hållbart byggande
Sustainable Construction

VTVA05, 12 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Husbyggnadsteknik: grundläggande kunskaper om byggnadsteknik och installationsteknik med beaktande av ett energieffektivt, fuktsäkert och sunt byggande.

Miljökunskap: grundläggande naturvetenskaplig kunskap om viktiga miljöproblem. De studerande skall även få en orientering om hur miljöproblemen definieras och behandlas i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i två delar.

Husbyggnadsteknik: Grundläggande byggnadsfysik samt byggnads- och installationsteknik samt de vanligaste byggnadsdelarnas konstruktion belyses. Speciell vikt läggs vid energieffektiviserande åtgärder, fuktsäkerhet, skador samt inneklimat. Projektarbetet, som är integrerat med kursens miljödel, behandlar exploatering av ett markområde, där lämpliga hustyper och konstruktioner ska föreslås med hänsyn till markbeskaffenhet, energiförbrukning, materialval, fuktsäkerhet och livscykelanalys.

Miljökunskap: Viktiga miljöproblem med anknytning till de nationella miljömålen och deras betydelse inom olika samhällssektorer såsom areella näringar, energiförsörjningen, transportsystem och avfallsbehandling behandlas. Samhällets och företagens miljöarbete behandlas och relateras till verktyg/metoder bland annat med förankring i lagstiftningen. Det integrerade projektarbetet utnyttjar ett livscykelperspektiv i analysen av ett byggprojekt, och skall omfatta miljökonsekvenser såväl i byggnads- som i driftsskedet.

I kursen varvas föreläsningar, övningar och mindre projektuppgifter. I den större integrerade projektuppgiften, som redovisas i en skriftlig rapport samt vid särskilda seminarier, läggs vikt vid strukturell utformning och korrekt rapportskrivningsteknik inklusive källhantering och källkritik. Projektuppgiften genomförs i grupper med 3-4 studenter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen i de båda delarna miljökunskap och husbyggnadsteknik. Tentamen i husbyggnadsteknik består av två delar: byggnadsfysik/byggnadsteknik och installationsteknik. Båda delarna av husbyggnadstekniken måste godkännas vid samma tentamenstillfälle. Godkända projektuppgifter, som ska presenteras skriftligt och muntligt vid ett seminarium. Vid detta seminarium ska även muntlig opposition utföras. Deltagande i studiebesök. Obligatoriska föreläsningar kan förekomma. Betyget grundar sig på resultatet på tentamina.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Miljökunskap.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Examinationen omfattar de delar av kursen som behandlar miljö- och hållbarhetsaspekter vid byggande och exploatering för byggande och anläggning.
Kod: 0214. Benämning: Husbyggnadsteknik.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen i både byggnadsfysik/byggnadsteknik och installationsteknik från samma tentamenstillfälle. Delmomentet omfattar: Examinationen innefattar en skriftlig tentamen med ett antal frågor på innehållet i kurslitteraturen.
Kod: 0314. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig projektrapport och godkänd muntlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTT090, VTT091

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se
Kursansvarig: Akram Abdul Hamid , akram.abdul_hamid@byggtek.lth.se
Kursansvarig: Astrid Byrman, astrid.byrman@miljo.lth.se