Kursplan för vårterminen 2007
MARK OCH MILJÖVTT091
Land Use and the Environment

Antal poäng: 18. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Univ.adj. Åsa Knutson, Trafikteknik. Rekommenderade förkunskaper: VFR140. Prestationsbedömning: Godkända skriftliga tentamina och godkända projektarbeten. Tentamen i geologi och anläggning äger rum efter lp 1 och tentamen i husbyggnadsteknik och miljökunskap efter lp 2. Resultaten från tentamina sammanvägs till ett slutbetyg. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: Undervisningen bedrivs i projektform.

Mål
Geologidelen
Delkursen presenterar grundkunskaper i allmän och tillämpad geologi samt hydrogeologi i syfte att ge förståelse för hur de geologiska förutsättningarna kan inverka på bygg- och anläggningstekniska frågeställningar såsom grundläggningsteknik, omgivningspåverkan och miljökonsekvens.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

Tillämpning och bedömning
Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

Förmåga till kommunikation
Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

Anläggningstekniksdelen
Syfte
Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vägar på landsbygden och hur de fungerar under sin tekniska livslängd, d.v.s. sambandet mellan planering, projektering samt byggande, drift och underhåll av vägarna.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

Tillämpning och bedömning
Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

Husbyggnadstekniksdelen
Syfte
Syftet med delkursen är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsteknik och installationsteknik med beaktande av ett energieffektivt, fuktsäkert och sunt byggande.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:

Tillämpning och bedömning
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Förmåga till kommunikation
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Lärandefärdigheter och informationskompetens
Efter genomgången kurs skall studenten:

Miljökunskapsdelen
Syfte
Syftet med delkursen är att förmedla grundläggande naturvetenskaplig kunskap om viktiga miljöproblem, särskilt de som relaterar till markanvändning och infrastrukturprojekt. De studerande skall även få en orientering om hur miljöproblemen definieras och behandlas i samhället, så att de i sin yrkesroll kan förhålla sig till miljöfrågor på ett proaktivt sätt.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:

Tillämpning och bedömning
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Förmåga till kommunikation
Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Kursen är uppdelad i fyra delar

Geologidelen
De geologiska grunderna med tyngdpunkt på jordarterna i Sverige behandlas. Särskild vikt läggs på begreppet ”Geologisk förväntningsmodell” och hur man upprättar en sådan med hjälp av en geologisk karta och en sektion med lagerföljder. Denna utgör ett underlag för att bedöma markanvändningen med avseende på byggnadsteknik, naturresurser och grundvatten.

Anläggningstekniksdelen
Tre projektuppgifter genomförs under delkursen: lokalisering, profilering och dimensionering av en väg, fördelning av underhållskostnader för en väg samt utformning av en enskild VA-anläggning. I projekten skall hänsyn tas till rådande geologiska förutsättningar och gällande lagstiftning.

Husbyggnadsdelen
Grundläggande byggnadsfysik samt byggnads- och installationsteknik samt de vanligaste byggnadsdelarnas konstruktion belyses. Speciell vikt läggs vid energieffektiviserande åtgärder, fuktsäkerhet, skador samt inneklimat. Projektuppgiften behandlar exploatering av ett markområde, där lämpliga hustyper och konstruktioner ska föreslås med hänsyn till markbeskaffenhet, energiförbrukning, materialval, fuktsäkerhet och livscykelanalys.

Miljökunskapsdelen
Viktiga miljöproblem med anknytning till de nationella miljömålen och deras betydelse inom olika samhällssektorer: areella näringar, energiförsörjningen, transportsystem, avfallsbehandling. Samhällets och företagens miljöarbete behandlas och relateras till verktyg/metoder med förankring i lagstiftningen. Projektuppgiften behandlar ett infrastrukturprojekt med omfattande förändring av markanvändningen. Analysen skall omfatta miljökonsekvenserna såväl i byggnads- som i driftsskedet.

Litteratur
Kompendium i Teknisk geologi (http://connywww.tg.lth.se).
Brandt, Nils; Gröndahl, Fredrik, Miljöeffekter. Kompendium i miljöskydd, del 4, Industriellt Miljöskydd KTH, Stockholm, 2000.
Praktisk husbyggnadsteknik, Sandin
Installationsteknik för fastighetsmäklare, Warfvinge
Introduktion till byggnadsfysiken, Gaffner
Kompendium i vägbyggnad.
Referenslitteratur: Ett kursbibliotek står till studenternas förfogande.
Strömquist Siv Skrivboken. Gleerups 20020; Svenska Språknämnden: Svenska skrivregler. Liber 2000.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Geologi.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkänd skriftlig rapport och godkänd skriftlig tentamen. För att erhålla de högre betygen - betyg 4 och betyg 5 – krävs goda resultat på den individuella skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Examinationen avser de delar av kursen som behandlar geologiska respektive anläggningstekniska förutsättningar för ändrad markanvändning. Övrigt: Examination i denna del sker vid läsperiodens slut.

Kod: 0207. Benämning: Miljökunskap.
Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i två delar, som prövar dels grundläggande kunskap, dels förståelse och analysförmåga. Under den andra delen tillåts hjälpmedel i form av litteratur. Skriftlig redovisning av projektarbete i grupp som ska uppfylla grundläggande krav. Rapporten presenteras i ett seminarium, som även omfattar kritik/opposition av annat arbete. För godkänd delkurs fordras godkänd skriftlig tentamen samt godkänt projektarbete. Tentamen och projekt bedöms var för sig, och resultaten viktas till ett sammanfattande betyg på delkursen. Delmomentet omfattar: Examinationen omfattar de delar av kursen som behandlar miljökunskaps respektive miljörättsliga aspekter på ändrad markanvändning. Övrigt: Examination i denna del sker vid läsperiodens slut.

Kod: 0307. Benämning: Anläggningsteknik.
Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Examinationen sker med en skriftlig individuell tentamen samt tre obligatoriska grupparbeten. Två grupparbeten redovisas i form av ritningar och det tredje redovisas både skriftligt och muntligt. För godkänt betyg fordras godkänd skriftlig rapport och godkänd skriftlig tentamen. För godkänt projekt fordras att de skriftliga rapporterna håller godtagbar vetenskaplig nivå samt uppfyller angivna formella krav. Delmomentet omfattar: Projektet omfattar en rapport som beskriver av de geologiska förutsättningarna för ett vägprojekt i ett angivet område samt en poster som redovisar sträckning och uppbyggnad hos en planerad väg i samma område.

Kod: 0407. Benämning: Husbyggnadsteknik.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig redovisning av projektarbete i grupp med hjälp av PP-presentation samt efterföljande diskussion. Kritik av annan grupps arbete. Skriftlig tentamen. För godkänd delkurs fordras godkänd skriftlig tentamen samt godkänt projektarbete. Viss del av betyget baseras på den enskilde studentens insatser i projektarbetet. Delmomentet omfattar: Projektuppgifterna skall ge ökad förståelse för de miljöproblem som kan bli följden av markanvändningsprojekt. Genom att integrera redovisningen av miljöproblem och -juridik belyses hur man avser att lösa problemen och uppnå uppställda miljömål. Projekten omfattar två skriftliga rapporter samt en posterpresentation, vilka samtliga utförs i grupp.