Kursplan för

Programutveckling för tekniska tillämpningar
Software Development for Technical Applications

VSMN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-bs, M4, Pi4-bs, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten färdighet att utveckla komplexa beräkningsprogram för tekniska tillämpningar, inklusive grafiska användargränssnitt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består huvudsakligen av en större programmeringsuppgift. Uppgiften består i att utveckla ett beräkningsprogram baserat på finita elementmetoden. Programmet innehåller dels en beräkningsdel, dels ett grafiskt användargränssnitt. Programutvecklingen delas upp i flera etapper, där varje etapp är en inlämningsuppgift. Programmet skall uttestas och dokumenteras samt presenteras vid en muntlig tentamen.

För att kunna fullgöra uppgiften måste studenten tillägna sig kunskaper i de programspråk som används. Uppgiften är utformad så att svårighetsgraden successivt ökar för varje etapp. I uppgifterna ingår bland annat följande moment: orientering om hårdvara, systemmjukvara, grafiska användargränssnitt, strukturering av datorprogram, implementering av elementrutiner, nätgenerering och visualisering. Vidare ges i kursen översiktliga beskrivningar av programvaru- och datorsystem för högpresterande beräkningar, kommersiella finita elementprogram och deras uppbyggnad med pre- och postprocessorer.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter. Muntlig sluttentamen i form av presentation av egen programkod och opposition på annan students programkod.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSM032

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Lindemann, Jonas.Lindemann@construction.lth.se
Examinator: Ola Dahlblom, ola.dahlblom@byggmek.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se