Kursplan för

Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik
Finite Element Method and Introduction to Strength of Materials

FHLF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi3
Alternativobligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen har två huvudsyfte varav det första är att ge en grudläggande förståelse för begrepp inom hållfasthetslära. Det andra syftet med kursen är att ge verktyg för lösning av problem inom fysiken som beskrivs av partiella differentialekvationer. Studenten skall ges en fysikalisk insikt och kunna använda denna för att matematiskt formulera fysikaliska problem. Kursens fokus är riktat mot en teoretisk förståelse av finita elementmetoden. Projektet som ingår i kursen skall ge studenten förståelse för hur finita elementmetoden implementeras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd projektuppgift. Tentamenresultat ger slutbetyg. Projektuppgiften skall skrivas på engelska.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt projekt som bedöms med underkänt eller godkänt. Projektet kan endast göras under kursens gång och vid ev underkänt ges studenten möjlighet till komplettering.
Kod: 0218. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som bedöms med TH betyg (U,3,4,5).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kontinuerliga system (FMAN55) eller motsvarande och grundläggande kunskaper i mekanik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FHLF20, FHLF01, VSMN25, VSMN30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Docent Mathias Wallin, Mathias.Wallin@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se