Kursplan för

Branddynamik - avancerad
Fire Dynamics - Advanced

VBRN05, 9 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2020-03-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Brandteknik.
Obligatorisk för: MFST1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall förstå vilka olika stadier ett brandförlopp i en byggnad går igenom. Vidare syftar kursen till att ge studenterna kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas vid analys av ett brandförlopp samt att utveckla deras förmåga att kritiskt granska sådana metoder med avseende på praktisk tillämpning. Kursen syftar också till att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att bygga och analysera modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på skriftlig tentamen (enskilt arbete), hemuppgifter (enskilt arbete) och laborationsrapport (arbete i grupp) samt kräver deltagande vid obligatoriska seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Branddynamik.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Undervisningen baseras på ett antal föreläsningar och övningar.
Kod: 0211. Benämning: Laborationer och hemarbete.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Delmomentet utgörs av hemuppgifter som löses enskilt av studenten. Studenterna arbetar i grupp i laborationerna. Kamratgranskning används för att studenterna ska reflektera över sin egen laborationsrapport och hjälpa sina kamrater till en bättre slutrapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys eller FMAB65 Endimensionell analys B1 tillsammans med FMAB70 Endimensionell analys B2, MMVA01 Termodynamik med strömningslära.
Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Inom de program där kursen är listad som obligatorisk har antagen student platsgaranti. För övrigt ges förtur till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: VBR033, VBRF05, VBRF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Nils Johansson, nils.johansson@brand.lth.se