Kursplan för

Introduktion till brandteknik
Introduction to Fire Safety Engineering

VBRA06, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2020-03-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenterna skall få en bred och översiktlig kunskap inom brandteknik. Vidare syftar kursen till att introducera brandingenjörens roll i samhället, speciellt med fokus på brandingenjörens huvudsakliga yrkesroller. Därutöver ska kursen skapa en medvetenhet om studiestrategier och gruppdynamik. Slutligen syftar kursen till att ge kursdeltagande grundläggande kunskaper inom muntlig och skriftlig kommunikation, laborativt arbete samt förbereda dem för vidare universitetsstudier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

I kursen ingår följande delar:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker med (1) dugga, (2) uppgifter (skriftlig och/eller muntlig redovisning) och (3) laborativt arbete (skriftlig och/eller muntlig redovisning). Samtliga examinerande moment måste vara godkända för att studenten skall få godkänt på kursen. Dessutom krävs obligatorisk närvaro på samtliga seminarier/redovisningar och laborationer/praktikdagar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Duggor/tentor.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examination
Kod: 0215. Benämning: Uppgifter/laboration.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända skriftlig och muntlig redovisning samt obligatoriska laborationer Delmomentet omfattar: Arbete med skriftlig och muntlig redovisning samt obligatoriska laborationer

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR150, VBR162, VBRA01, VBRA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Frantzich, hakan.frantzich@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.