Kursplan för

Introduktion till brand och risk
Introduction to Fire and Risk Engineering

VBRA05, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenterna skall få en bred och översiktlig kunskap inom brandteknik och riskhantering, t ex områden som brandteori, brandförlopp, släckmedel, brandskydd och riskanalys. Kursen syftar också till att introducera brandingenjörens roll i samhället, speciellt med fokus på de huvudsakliga yrkesroller en brandingenjör kan ha. slutligen syftar kursen till att ge kursdeltagande grundläggande kunskaper inom muntlig och skriftlig kommunikation samt förbereda dem för vidare universitetsstudier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är indelad i sex moment:

 

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examination sker med tre inlämningsuppgifter (fördjupningsuppgift) som skall redovisas skriftligt och/eller muntligt samt en laborationsrapport. Samtliga inlämningsuppgifter måste vara godkända för att studenten skall få godkänt på kursen. Dessutom krävs obligatorisk närvaro på samtliga seminarier, laborationer samt på praktikdagen på MSB:s skola i Revinge.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR150, VBR162, VBRA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Daniel Nilsson, daniel.nilsson@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.