Kursplan för

Betongbyggnad
Concrete Structures

VBKN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V4-at, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ska ge kunskaper om funktionssätt hos och utveckla färdigheter i utformning av armerade betongkonstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som består av teorifrågor och beräkningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs även godkända konstruktionsuppgifter. Väl genomförda konstruktionsuppgifter kan höja slutbetyget med ett steg. Deltagande vid laboration är obligatoriskt för att få godkänt på kursen. Uppgifterna genomförs i grupper om högst två personer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Betongbyggnad.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen
Kod: 0212. Benämning: Projektuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgifter. Kraven på rapporten är sådana att inte bara beräkningarna bedöms utan även kvaliteten på presentationen bedöms, dvs rapporten ska vara av beskrivande karaktär och inte bara innehålla beräkningsgång och resultat.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK020

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Niklewski, jonas.niklewski@kstr.lth.se
Studierektor: Oskar Larsson Ivanov, oskar.larsson_ivanov@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se/utbildning
Övrig information: Kurshemsidan finns på Canvas. Registrerade studenter får inloggning till kurshemsidan. Kort info finns på www.kstr.lth.se/utbildning.