Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BETONGBYGGNADVBK020
Concrete Structures

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V4at, V4hb, V4sa. Kursansvarig: Univ. lektor Miklós Molnár, miklos.molnar@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VBK013 Konstruktionsteknik. Förutsatta förkunskaper: VBM012 Byggnadsmaterial, VSM141 Byggnadsmekanik, VSM150 Teknisk modellering: Bärverksanalys, VBK055 Konstruktionsteknik Byggsystem. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som består av teorifrågor och beräkningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs även godkänd konstruktionsuppgift. Väl genomförd konstruktionsuppgift kan höja slutbetyget med ett steg. Deltagande i studiebesök alternativt laboration är obligatoriskt för att få godkänt på kursen. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen ska ge kunskaper om funktionssätt hos och utveckla färdigheter i utformning av armerade betongkonstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller följande delmoment:

Konstruktionsuppgiften avser dimensionering och utformning av en kontinuerlig balk och ger studenten träning i att självständigt angripa, lösa och redovisa konstruktionsproblem.

Litteratur
Engström, B: Kompendium i betongkonstruktioner. Chalmers Tekniska Högskola 2005.
Olofsson, T., Nilsson, M.: Kompendium i betongplattor. Teori och dimensioneringsmetoder. Luleå Tekniska Universitet 2006.
Engström, B.: Kompendium i dimensionering av diskontinuitetszoner med fackverksanalogi. Chalmers Tekniska Högskola 1996.
Engström, B: Kompendium i beräkning av förspända betongkonstruktioner. Chalmers Tekniska Högskola 1999.
Boverkets handbok om betongkonstruktioner. Boverket 2004. ISBN: 91-7147-816-7.