Kursplan för

Kommunikation och datorverktyg
Communication and Computer Tools

EDAA15, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2017-04-06

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten behärskar grundläggande ingenjörsteknisk problemlösning med hjälp av datorverktyg samt grunderna i muntlig och skriftlig framställning. Kursens färdighetsträning är utvidgad till att också omfatta studie -och karriärplanering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

        vara förtrogen med:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med ett ingenjörsmässigt perspektiv behandlar kursen grundläggande och visuell kommunikation. Härvid tränas studenten också praktiskt i presentationsteknik, retorik och opposition för den muntliga framställningen och i rapportskrivningsmetodik (disposition, källkritik, metodik, litteratursökning) för den skriftliga framställningen.

För att särskilt stödja den skriftliga och visuella framställningen ingår att kunna hantera grundläggande datorprogram för dessa ändamål.

 Även seminarier i studie- och karriärplanering ingår som kursmoment.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av de obligatoriska inlämningarna.Slutbetyg:3,4,eller 5. Alla obligatoriska moment ska vara godkända för erhållande av slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Kommunikation och datorverktyg Del 1.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig kommunikation, datorverktyg. Delmomentet omfattar: Muntlig kommunikation, datorverktyg.
Kod: 0214. Benämning: Kommunikation och datorverktyg, Del 2.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig kommunikation, datorverktyg. Delmomentet omfattar: Godkänd skriftlig framställning, godkända inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA602, MMT656

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@construction.lth.se
Hemsida: http://Live@Lund