Kursplan för

Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning
Management, Work Organisation and Project Management

MAMN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4, D4, E4, F4, I4-ai
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar förståelse för hur industriellt arbete är organiserat avseende såväl produktionssystemets effektivitet som människors behov och förutsättningar. Dessutom avser kursen att studenterna ska utveckla färdigheter att motivera och tillämpa olika metoder och verktyg för planering, analys, kommunikation, ledning och utveckling av arbetsorganisationer och projekt. Kursen avser även att ge insikter i mänskliga förutsättningar hos ledning och medarbetare såsom drivkrafter, värderingar och attityder, vilket stödjer ett hållbart och innovativt hälsofrämjande ledarskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Definiera och ändamålsenligt diskutera kursens grundläggande begrepp och dess samband relaterat till ledning, projektledning och arbetsorganisation.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten skriftligt och muntligt kunna värdera olika moment utifrån olika perspektiv på ämnet och ge och ta konstruktiv kritik. Detta innebär att studenten ska utvärdera och förhålla sig till ämnet genom att individuellt samt i samverkan med kursdeltagare reflektera över litteratur, vetenskapliga artiklar, visuella presentationsformer, projektarbeten samt pedagogiska moment inom kursen.

Kursinnehåll

I kursen presenteras vetenskapligt publicerade teorier, metoder och tekniker som övergripande behandlar ledning och samarbete, samt mer specifika metoder beroende på situation. De olika kursmomenten kombineras på ett sätt som stödjer erfarenhetsbaserat lärande genom reflektion och konkreta kopplingar till aktiviteter, tidigare erfarenheter och framtida möjligheter.

Centrala begrepp och moment i kursen:
Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisation. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori, konflikthantering, ledarskap och medarbetarskap. Ledning och samverkan i projekt. Olika former av arbetsorganisation och nya produktionskoncept. Personaladministration - moraliskt och juridiskt ansvar som chef och anställd. Visualiseringsmetoder, analysredskap, projektverktyg och mötestekniker. Forsknings- och utvecklingsprojekt. Utvecklingsprocesser, förbättringsarbete, kompetensutveckling och innovationsförmåga, hållbart och innovativt hälsofrämjande ledarskap.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Dugga, muntlig och skriftlig redovisning av självständigt genomfört projektarbete i grupp, samt skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Arbetsorganisation och ledarskap.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0213. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Studier motsvarande tre år på civilingenjörsutbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAMF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se
Kursansvarig: Calle Rosengren, calle.rosengren@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se
Övrig information: Liknande kurs är MAMF15 Arbetsorganisation och ledarskap.