Kursplan för

Livsmedelskemi och nutrition
Food Chemistry and Nutrition

KLGN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Obligatorisk för: B4-lm, MLIV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en beskrivning av livsmedelskomponenternas kemiska och nutritionella egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna:

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskaper om:

I kursen ingår föreläsningar och andra aktiviteter:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Inlämnings- och seminarieuppgifter, skriftlig tentamen och laborationer. Th-skalan baseras på skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOKA25 Organisk kemi , KBKA10/KBK011 Biokemi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KLG060

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Björn Bergenståhl, Bjorn.Bergenstahl@food.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se