Kursplan för

Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik
Iterative Solution of Large Scale Systems in Scientific Computing

FMNN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Ett centralt problem i beräkningsvetenskap är lösning av ickelinjära och linjära ekvationssystem. De uppstår när man löser randvärdesproblem, styva ordinära differentialekvationer och i optimering. Särskilda svårigheter uppstår när systemen är stora, med miljontals obekanta. Så är ofta fallet när man diskretiserar partiella differentialekvationer som modellerar viktiga fenomen i naturvetenskap och teknik.  På grund av systemens storlek blir det nödvändigt att använda iterativa metoder.

Syftet med denna kurs är att lära ut moderna metoder för lösning av sådana system.

Kursen utgör en direkt fortsättning på FMNN10 Numeriska  metoder för differentialekvationer, och utvidgar studentens verktygslåda för att beräkna approximativa lösningar till partiella differentialekvationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma, för ett givet linjärt eller ickelinjärt system, vilken lösningsmetod som är lämplig.

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Beräkningsprojekt med skriftlig rapport. Hemtentamen och/eller muntlig tentamen efter beslut av examinator.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: NUMN30, FMNN15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Philipp Birken, philipp.birken@na.lu.se
Kursansvarig: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Kursadministratör: Student Office, expedition@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lu.se/utbildning/numerisk-analys/courses-in-numerical-analysis/