Kursplan för

Beräkningsprogrammering
Scientific Computing

FMNF15, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge grundläggande förståelse för hur man med moderna beräkningsverktyg kan skriva datorprogram för att simulera och visualisera olika ingenjörsproblem inom V-området. Teknologen skall uppleva tekniska beräkningar som ett nyttigt verktyg i sin utbildning. Kursen skall stimulera till ett fortsatt eget lärande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

med adekvat terminologi och välstrukturerat redogöra för numerisk simulering av en projektuppgift inom V-området.

Kursinnehåll

Filer, editering, MATLAB:s grundfunktioner: Aritmetiska operationer, vektorer, matriser, enkla grafikfunktioner. Syntax: [for], [if-then-else], [while]. Inbyggda funktioner, egendefinerade funktioner, och m-filer. Linjära ekvationssystem. Icke-linjära ekvationer. Anpassning till mätdata med minstakvadratmetoden. Numerisk integration. Tolkning och kritisk bedömning av resultat. Tillämpningar och projektarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och ett projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Projektuppgift.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationsprojekt. Delmomentet omfattar: Se ovan.
Kod: 0217. Benämning: Beräkningsprogrammering.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys och FMAB30 Flerdimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMN140, FMN065

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Lärare: Johan Helsing, helsing@maths.lth.se
Kursansvarig: Studerandeexpeditionen, expedition@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lu.se/utbildning/numerisk-analys/courses-in-numerical-analysis/
Övrig information: Tillämpningsproblemen är hämtade från V-området, t.ex. byggnadskonstruktion, byggnadsfysik, hydraulik och hydrologi. Teknologen skall lösa (d.v.s. simulera och visualisera) en större projektuppgift, vilken är framtagen i samarbete med läraren i Byggnadsmekanik.