Kursplan för

Datorseende
Computer Vision

FMAN95, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4, D4-bg, D4-mai, E4-bg, F4, F4-bg, F4-mai, Pi4-bam, MMSR1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en översikt över teori och praktiskt användbara metoder i datorseende, med tillämpningar inom t.ex. seende system, icke-förstörande mätningar och "augmented reality". Syftet är vidare att få studenten att utveckla sin förmåga till problemlösning, både med och utan dator, med användning av matematiska verktyg tagna från många områden inom de matematiska vetenskaperna, framför allt geometri, matristeori, algebraisk geometri, optimering, matematisk statistik, invariantteori och transformteori.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Projektiv geometri. Geometriska transformationer. Modellering av kameror. Kamerakalibrering. Epipolargeometri. Stereoseende. Fotogrammetri. Modellanpassning. Robusta metriker. Minimallösare. 3D-modellering. Geometri för ytor och dess silhuetter. Deformerbara modeller. Visualisering.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter innefattande både teori och datorkörningar. Godkänt resultat på alla dessa räcker för godkänt på kursen. För överbetyg fordras godkänt resultat på en skrivning och en muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 Matematik - System och transformer eller motsvarande (t. ex. FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system).
Begränsat antal platser: 140
Urvalskriterier: Inresande behöriga utbytesstudenter har företräde till 10 platser. Rangordning bland sådana sökande görs av kursansvarig baserat på vilka relevanta kurser de sökande läst. Bland de återstående sökande bestäms prioritetsordningen av antalet avklarade poäng inom programmet. Företräde ges till studenter på program som har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: FMA270, FMA271, FMAN85

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Lärare: Carl Olsson, carl.olsson@math.lth.se
Kursadministratör: Studerandeexpeditionen, expedition@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/datorseendenynykod/