Kursplan för

Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics

FKFN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-aft
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen avser att ge en introduktion till användningen av neutroner som ett redskap inom vetenskap och teknik. Centralt i kursen är metoder för att producera neutronstrålar, principer och koncept för avancerade ("state-of-the-art") neutrondetektorer, moderna varianter av fissionsreaktorer samt metoder för strålskydd och radiologisk övervakning. Speciell tyndgpunkt kommer att läggas på tekniker och tillämpningar som relaterar till European Spallation Source (ESS).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens huvudinnehåll är neutronen. Den startas med en bred översikt av grunderna i neutronrelaterade tillämpningar och fokuseras mot slutet på utvalda ESS-relevanta experimentella metoder och motsvarande instrumentering. De neutronrelaterade tillämpningarna av kursen består av lektioner, laborationer och "flipped-classrom" tutorials. De ESS-relaterade momenten i kursen ges som föresläsningar. Studenterna kommer individuellt att författa en uppsats eller utföra ett projekt med en nära koppling till kursen och presentera sitt arbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För att godkännas på kursen krävs att studenten har godkända laborationer, har genomfört "flipped-classroom tutorials", har godkänd uppsats eller projekt och dessutom deltagit aktivt i lektioner och tutorials. Slutbetyget är en sammanvägning av betygen på laborationsdel, tutorials och uppsats eller projekt, inklusive presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: FYST18, FKFN01, FKFN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Kevin Fissum, Kevin.Fissum@nuclear.lu.se
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/valfria_kurser/
Övrig information: Observera att det är obligatoriskt att delta i introduktionsmötet för att följa kursen.