Kursplan för

Tillämpad subatomär fysik
Applied Subatomic Physics

FKFN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: F4, F4-aft
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att visa på de möjligheter som finns att utnyttja kunskaper i kärnfysik och kärnfysikalisk mätteknik som redskap inom andra discipliner. Kursen syftar till att ge en överblick över möjliga tillämpningar av kärnfysiken och särskild vikt läggs dels vid reaktorfysik, dels vid aktuell forskning i neutronspridningsfysik och jonstråleanalys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på fyra huvudmoment av tillämpningar av den subatomära fysiken:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända laborationer, godkända projekt, godkänd uppsats samt aktivt deltagande i föreläsningar, tutorials och seminarier. Alternativt kan en tentamen (g/u) anordnas för den som ej aktivt deltager i föreläsningar och tutorials. Slutbetyget sammanvägs av betyget på laborationsdel, projektdel och uppsats.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FYST18

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: dr Mikael Elfman, mikael.elfman@nuclear.lu.se
Kursansvarig: docent Jan Pallon, jan.pallon@pixe.lth.se
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/valfria_kurser/tillaempad_subatomaer_fysik/