Kursplan för

Optoelektronik och optisk kommunikation
Optoelectronics and Optical Communication

FFFN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Fotonik.
Huvudområde: Nanovetenskap.
Obligatorisk för: MFOT1
Valfri för: E4-fh, F4, F4-f, F4-hn, F4-es, F4-nf, MNAV1, N4-nf, N4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ska ge förutsättningar för att dels kunna välja lämpliga komponenter för olika tillämpningar inom optoelektronik och optisk kommunikation, dels kunna arbeta med utveckling av nästa generation komponenter. För att uppnå detta läggs stor vikt vid såväl den bakomliggande fysiken som vid hur prestanda påverkas av komponentdesign och materialval.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 6,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0215. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper i halvledarfysik motsvarande FFFF05 Fasta tillståndets fysik, FFFF01 Elektroniska material eller ESSF20 Komponentfysik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FFFN15, FAF095

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dan Hessman, dan.hessman@ftf.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se