Kursplan för

Fotonik och optisk kommunikation
Photonics and Optical Communication

FAF095, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Huvudområde: Fotonik.
Valfri för: E4, E4-f, E4-hn, F4, F4-f, F4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om grundläggande principer för design av hårdvarusidan av fiberoptiska kommunikationssystem. Detta uppnås genom studier av fysikaliska principer, funktion och prestanda hos optiska fibrer och vågledare samt av hur dessa komponenter integreras till fiberoptiska kommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå hur ljus utbreder sig i vågledare och optiska fibrer

förstå principer och kunna räkna på fiberoptiska komponenter

förstå principer för funktion och användning av fiberoptiska kommunikationssystem

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna designa enklare optiska signalöverföringssystem och beräkna deras prestanda.

ha ökad förmåga att skriftligt presentera projekt som de genomfört.

kunna tillgodogöra sig och integrera kunskaper från engelsk litteratur inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha ökad erfarenhet att jobba i grupper av fyra eller två för ett gemensamt mål.

Kursinnehåll

Föreläsningar:

Tre laborationer: Fiberoptik, Integrerad optik, Fiberoptiska system.

Demonstrationer: Studiebesök och aktuell forskning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFF01 Optik och optisk design.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dmitry Khoptyar, dmitry.khoptyar@fysik.lth.se
Hemsida: http://photonics.fysik.lth.se/faf095.htm