Kursplan för

Ljus - materia växelverkan
Light - Matter Interaction

FAFN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: F4, F4-tf, F4-f, MFOT1, MNAV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom modern atomfysik, speciellt växelverkan mellan ljus och materia. En inledning till flera moderna förskningsfält, t.ex. atomer i starka laserfält, laserkylning och infångning av atomer, och kvantdatorer kommer att ges.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Två obligatoriska laborationer med numeriska förberedelseuppgifter och skriftlig rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i atomfysik och kvantmekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF190

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anne L´Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se
Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective-courses/fafn05-fyst21-light-matter-interaction/
Övrig information: Närvaro vid första föreläsningen är obligatoriskt för att få tillträde till kursen.