Kursplan för

Biologiska system
Biological Systems

EXTQ20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME5-sbh, Pi4-biek
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper i biologiskt modelleringstänkande, både inom traditionella biologiska modelleringstekniker, men också till att ge förståelse i hur biologiskt inspirerade idéer används inom kommersiell programmering. Den ska ge insikt och träning i modellering av biologiska system från genetisk till populations- och samhällsnivå.

Ett ytterligare syfte är att ge erfarenhet i att kommunicera med biologer som saknar teknisk bakgrund.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Temata:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Inlämnade projektarbeten.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: TEK290/EXTG15 Biologisk översiktskurs, FMAF05/FMA450 System och transformer, FRTF05/FRT010 Reglerteknik AK eller motsvarande kurser.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: TEK292

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Brodin, anders.brodin@biol.lu.se
Hemsida: https://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kurser-avancerad-niva/biologiska-kurser-pa-avancerad-niva-for-teknologer