Kursplan för

Algoritmer i geografisk informationsbehandling
Algorithms in Geographical Information Systems

EXTQ05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

I grundkurserna har studenterna bekantat sig med grundläggande teori om GIS samt att använda GIS som ett verktyg i geografiska analyser. Syftet med denna kurs är att ge den bakomliggande matematiska och datalogiska teorin till ett GIS. Denna kunskap är nödvändig för att värdera resultatet i en analys samt för att utföra mer avancerade analyser där verktygen inte finns tillgängliga i ett standard GIS-program.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningarna behandlar teorin för några viktiga algoritmerna i ett GIS. Övningar är främst inriktade på att programmera dessa algoritmer. Kursen innehåller ett individuellt projekt om sökning i litteraturdatabaser och sammanfattning av forskningsartiklar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examen och betygsatt projektarbete. Godkänd på alla inlämningsuppgifter samt deltagande på obligatoriska moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: GISN07, NGEN06

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Harrie, lars.harrie@nateko.lu.se
Hemsida: http:// web.nateko.lu.se/courses/ngen06/
Övrig information: Kursen är även en kurs (NGEN06) på masternivå i ämnesområdet naturgeografi/geomatik vid Naturvetenskapliga fakulteten.