Kursplan för

Portföljvalsteori
Portfolio Selection

EXTF35, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2020-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en genomgripande förståelse för portföljval och investeringsanalys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

uppvisa kunskaper i portföljvalsteori och investeringsanalys med särskild fokus på:

· "mean-variance"-modellen, i synnerhet förmågan att förklara och kritiskt värdera hur den optimala portföljen ser ut med och utan en riskfri tillgång,

· faktormodeller, inklusive både modeller med ett index och multifaktormodeller,

· jämviktsmodeller med tonvikt på kapitaltillgångsprissättningsmodellen och arbitrageprissättningsmodellen,

· hypotesen om effektiva marknader, framför allt kunskaper om och förklaringar till avvikelser och hur test av ineffektivitet kan göras med fallstudier,

· värderingsmodeller, inklusive både enperiods- och flerperiodsmodeller med tillväxt,

utvärdering av portföljhantering genom "benchmarking" och enparameterstekniker.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha uppvisat förmåga att självständigt:

· göra beräkningar för att konstruera en "mean-variance" effektiv och optimal portfölj genom att använda lämpliga program och empiriska data,

· göra beräkningar för att konstruera effektiva portföljer med utgångspunkt i faktormodeller,

· göra beräkningar för att testa jämviktsprissättningsmodeller som kapitaltillgångsprissättningsmodellen,

.analysera och tolka resultaten av sitt eget självständiga arbete.

.kommunicera resultat, analys och slutsatser av empiriska finansiella undersökningar klart och entydigt till en publik som inte är specialiserad inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha utvecklat förmåga att bedriva vidare studier i ämnet och söka och utvärdera information med en häög grad av självständighet samt ha utvecklat förmågan att individuellt skriva en empiriskt orienterad uppsats.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teoretisk och tillämpad portföljvalsanalys. Ämnesområden som behandlas innefattar frågor som är relaterade till "mean-variance"-teori, indexmodeller, jämvikts- och arbitrageprissättningsmodeller, teorier om effektiva marknader samt värdering och utvärdering av portföljhantering och investeringsanalys. Kursen syftar till att träna studenter i att använda datorprogram för att identifiera optimala portföljer under olika föutsättningar på marknaden.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Undervisningen bestär av föreläsningar, diskussioner och datorövningar. Examinationen består av datorbaserade övningar och en skriftlig tentamen i slutet av kursen som täcker kurslitteraturen och föreläsningarna. För att bli godkänd på kursen måste studenten bli godkänd på varje del av examinationen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: NEKH81, NEKK11, TEK030

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Thomas Fischer, thomas.fischer@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se/GU/GUB.asp
Övrig information: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKH81. Tentamenstid meddelas av kursläraren.