Kursplan för kalenderåret 2004
PORTFÖLJVALSTEORITEK030
Economics, Portfolio Choice Theory

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Erik Norrman, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: TEK020 Finansiell ekonomi I. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma under kursen. Övrigt: Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör de studerande hålla sig underrättad om vad som meddelas under dem. Antalet deltagare är begränsat. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Mål
Målet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori och förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem samt att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser. Mer specifikt är målet med denna kurs att ge fördjupade kunskaper om finansiell teori samt förmåga att analysera portföljförvaltning och prissättning på de finansiella marknaderna.

Innehåll
Kursen ger en avancerad analys av bildandet av optimala portföljer bestående av riskabla tillgångar. Särskild tonvikt läggs vid riskspridning och utvärdering av olika portföljstrategier. Vidare genomgås olika s.k. faktormodeller som förklaring till tillgångars och portföljers avkastning. Prisbildningen på marknaderna för risktillgångar under jämviktsvillkor, den s.k. CAPM-modellen analyseras ingående. Under kursen berörs också en del variationer av CAPM-modellen samt arbitrage-pris-teorin, APT, som bygger på föreställningen att alla riskfria arbitrage snabbt blir uttömda på en effektiv marknad. Metoder för att empiriskt testa CAPM-modellen tas upp liksom metoder för att skatta beta-värden. Slutligen studeras metoder för att utvärdera kapitalförvaltning.

Kursen lägger stor vikt vid den tekniska framställningen med omfattande färdighetsträning i form av exempelvis uträkning av beta-koefficienter och bildandet av optimala portföljer.

Litteratur
Haugen, Robert A: Modern Investment Theory, Prentice-Hall International (2001 års utgåva). Benninga, Simon: Financial Modelling, Massachusetts Institute of Technology (2001 års utgåva). Kurskompendium.