Kursplan för

Kravhantering
Requirements Engineering

ETSN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-da, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4, I4-pvs
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom kravhantering i storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Kursen ger både teoretisk analysförmåga inom ämnet och praktisk tillämpning av metoder och tekniker för kravhantering. Kursen ger träning i att läsa vetenskapliga artiklar i ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar ger en översikt av teorin och hjälp till självstudier. Projektarbete ger praktisk träning i kravprocessens olika delar. Övningarna relaterar teorin till praktik genom diskussion av lösningar till uppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Projektarbete bedöms i grupp, genomförda och rapporterade laborationer bedöms parvis, och skriftlig tentamen bedöms individuellt. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbetets betyg och poängtalet på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Kravhantering.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen baseras till 60% på resultatet av tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen baseras till 40% på resultatet på projektarbetet. Delmomentet omfattar: Projekt och laborationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS672, ETSF30, ETS170

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Björn Regnell, bjorn.regnell@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/etsn15
Övrig information: Kursen innefattar ett projekt på 3 hp.