Kursplan för

Nätverksarkitektur och prestanda
Network Architecture and Performance

ETSN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: MWIR1
Valfri för: C4-ks, D4-ns, E4-ks, I4-pvs
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en djup förståelse för principer för nätverks konstruktion med hänsyn till prestandaaspekter. Kursen omfattar två huvudområden, undersökning och dimensionering av nätverk genom modellering och simulering samt fundamentala nätverksarkitekturer. Kursen behandlar både publika accessnät såsom 3G/LTE och trådlösa lokala nätverk såsom WLAN, Ad-hoc och Mesh nätverk, Sakernas internet etc. Vidare behandlar kursen uppförandet av nätverkande system ur ett kö- och flödesperspektiv samt mekanismer för att kontrollera prestanda. Kursen omfattar både teoretiska aspekter inom modellering och tillämpning genom ett systemdesignprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en djup förståelse för de principer, funktioner och tekniker som utgör grunden för kommunikationsnätverk med ett fokus på trådlös kommunikation. Speciellt behandlas dessa funktioners uppförande och prestanda med hänseende till den stokastiska trafiknaturen i data- och telekomsystem.

Kursen omfattar såväl publika system (3G, LTE), som tekniker för trådlösa lokala nätverk (WLAN, Ad-Hoc- och mesh-nätverk). Kursen ger en insikt i hur dessa system mer och mer integreras, fördelar och nackdelar samt problem och deras lösning i samband med denna integrering. I kursen diskuteras även aktuella trender i nätverksystem såsom Sakernas internet och Tactile Internet, och teknologier som utvecklas för att möjliggöra dem.

Kursens struktur omfattar föreläsningar och övningar, samt en laboration om nätverkssimulering och datanalys. Studenterna utför även ett systemdesignprojekt i grupper.

Kursen är uppbyggd av följande moduler:

Följande system och teknologier täcks i kursen:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänt på tentamen samt projekt. Kursens slutbetyg utgår från betyget på den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0218. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Prestandaundersökningar och simuleringar av nätverkssystem

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS052/EITF45 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation eller motsvarande. Grundläggande kunskaper i statistik och sannolikhetsteori
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS190, ETSN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Björn Landfeldt, bjorn.landfeldt@eit.lth.se
Kursansvarig: Emma Fitzgerald, emma.fitzgerald@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsn10