Kursplan för

Artificiell intelligens
Artificial Intelligence

EDAP01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Maskininlärning, system och reglerteknik.
Alternativobligatorisk för: MMSR1
Valfri för: BME4, C4-pv, D4-pv, D4-mai, E4-bg, F4, F4-mai, MSOC2, Pi4-bam
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en introduktion till flera delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet. At orientera om etiska konsekvenserna av AI-baserad teknologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Intelligenta agenter. Heuristisk sökning. Spelprogrammering. Kunskapsbaserade system. Maskininlärning. Behandling av naturligt språk. Semantisk webb. Autonoma robotar. Planering. Etik av AI.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har godkänts. För högre betyg krävs dessutom en skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAA01, FMA420 och FMA430.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA132, EDAF70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Jacek Malec, Jacek.Malec@cs.lth.se
Lärare: Professor Pierre Nugues, Pierre.Nugues@cs.lth.se
Lärare: Elin Anna Topp, Elin_Anna.Topp@cs.lth.se
Lärare: Stefan Larsson, Stefan.Larsson@lth.lu.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edap01
Övrig information: Detaljerade föreskrifter för fullgörande av inlämningsuppgifterna kommer att finnas på kurswebben.