Kursplan för

Konfigurationshantering
Configuration Management

EDAN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4-da, D4-se, E4-pv, F4, I4-pvs, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom konfigurationshantering. Att förklara de grundläggande begreppen och principerna i konfigurationshantering. Att experimentera med specifika tekniker och mekanismer i existerande system för konfigurationshantering. Att ge förståelse för hur en metod för konfigurationshantering byggs upp av hanteringsprocesser, verktyg och mänskliga roller. Att visa hur konfigurationshantering stödjer andra delar av utvecklingsprocessen för programvara. Kursen ger träning i att granska vetenskapliga artiklar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Problem och mål med Konfigurationshantering (KH). KH - begrepp och principer. Samverkan, kommunikation och koordination. KH för parallell och distribuerad utveckling. Arbetsmodeller för KH. Byggprocesser. Lagring, parallell utveckling och sammanflätning. Aktiviteter i en modell för KH: -Identifiering; Styrning; Bokföring av status; Uppföljning; Publicering. Planer för KH och roller. KH och andra relaterade områden (Öppen källkod, Extremprogrammering, Produktdatahantering). Konfigurationshantering i industrin. Datorlaborationer: System för konfigurationshantering, CVS, Perforce och Git. Projekt: Utarbetande av en plan för konfigurationshantering.

Föreläsningar ger en översikt över litteraturen som hjälp för självstudier. Seminarier ger möjlighet för fördjupande diskussioner och insikter efter självstudier av litteraturen. Övningar relaterar teorin till praktik genom gruppdiskussioner av lösningar till uppgifter. Laborationer ger övning på och insikt i hur olika begrepp och princip från versionering kan tillämpas på olika sätt i olika verktyg. Projekten ger möjlighet för fördjupning och ytterligare studie av den del av kursen som en grupp finnar speciellt intressant.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Förutom laborationer ingår en obligatorisk paper review (med kamratgranskning) och ett obligatoriskt projekt i kursen. Tentamen är muntlig. För deltagande i tentamen fordras fullgjorda laborationer och godkänd paper review. Detaljerande föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Aspekter angående användning av system examineras under laborationer (U/G). Resten av kursens innehåll examineras genom en muntlig examen i grupp vilken arbetat samman i ett projekt. Betygsskalan är U/3/4/5. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den muntliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs att alla sex moment har blivit gjorda med ett acceptabelt resultat. Delmomentet omfattar: En paper review av ett vetenskapligt papper om konfigurationshantering, tre laborationer med labbrapporter, och två student peer assessments (på paper review och på en labbrapport). Övrig information: För att få deltaga i kurstentamen krävs att "Obligatoriska moment" (och "Projekt") har blivit fullgjorda.
Kod: 0211. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Ett obligatoriskt projektarbete. Övrig information: För att få deltaga i kurstentamen krävs att "Projekt" (och "Obligatoriska moment") har blivit fullgjorda.
Kod: 0311. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. Övrig information: För att få deltaga i tentamen krävs att båda "Obligatoriska moment" och "Projekt" har blivit fullgjorda.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 56
Urvalskriterier: Av platserna reserveras högst 5 för utbytesstudenter. Som urvalskriterium för resterande 51 platser används antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: EDA240

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Lars Bendix, Lars.Bendix@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan10
Övrig information: Tentamen är muntlig och äger rum i tentamensperioden efter kursens slut. Därefter kan, vid behov, muntlig omtentamen anordnas i omtentamensperiod.