Kursplan för

Datorer och datoranvändning
Computer Introduction

EDAA60, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Datateknik är ett brett område där många tekniker och verktyg används. Kursens syfte är att studenterna skall få möta en del av dessa, särskilt sådana som är till nytta under den fortsatta utbildningen på Datateknikprogrammet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Praktisk användning av datorer; datorhistorik, datorns konstruktion och funktion; maskinnära programmering; datarepresentation; ordbehandling med LaTeX; introduktion till Matlab.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända datorlaborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Roger Henriksson, roger.henriksson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaa60