Kursplan för

Datorer och datoranvändning
Computer Introduction

EDA070, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Datateknik är ett brett område där många tekniker och verktyg används. Kursens syfte är att studenterna skall få möta en del av dessa, särskilt sådana som är till nytta under den fortsatta utbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Praktisk användning av datorer, operativsystem; datorhistorik, datorns konstruktion och funktion; maskinnära programmering; ordbehandling med LaTeX; Internet och WWW; introduktion till Matlab.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända datorlaborationer.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Roger Henriksson, roger.henriksson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda070