Kursplan för

Stadsförnyelse
Urban Renewal

ASBN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fr, V5-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge kunskaper om stadsförnyelse och de metoder som krävs för genomförandet av stadsförnyelseprocesser.

Att förstå skillnaden jämfört med nyexploatering, hänsynen som måste tas och vilka förändringskrav i det befintliga som stadsförnyelse för med sig.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

Undervisningsform:

 

Arbetet är uppdelat på:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända övningar och projektarbete, aktivt deltagande på exkursioner, seminarier och genomgångar samt minst 80 % närvaro vid föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Johansson, erik.johansson@hdm.lth.se
Kursansvarig: Laura Liuke, laura.liuke@hdm.lth.se