Kursplan för

Hållbart stadsbyggande
Sustainable Urban Design

ASBF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: L3, V3
Valfri för: W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa studenternas kunskap om stadsbyggnadskonst och om planeringsprocessens roller, problemställningar och metoder. Undervisningen syftar också till att öka studenternas medvetenhet om relationen mellan strategisk samhällsplanering och hållbar stadsgestaltning. Vidare syftar kursen till att öka studenternas förståelse för den fysiska miljöns betydelse för människors välbefinnande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är inriktad mot stadsbyggandets teorier, aktörer och processer. Kursen ger studenterna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om metoder för stadsrumsanalys och träna sin förmåga till reflektion omkring stadsmiljö och urbana strukturer. Studenterna ges också grundläggande kunskap om planlagstiftningens mål, nivåer och tillämpning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, övningsuppgifter, workshop och enskilt uppsatsskrivande. Kursen bedrivs i en anda av pedagogiskt nytänkande och utvecklar former för undervisning och examination.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats, aktivt deltagande på exkursioner, seminarier och genomgångar samt minst 80 % aktiv närvaro vid föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Johansson, erik.johansson@hdm.lth.se
Kursansvarig: Laura Liuke, laura.liuke@hdm.lth.se