Kursplan för

Stadsplanering
Urban Planning

ASBF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) och hur den är relaterad till planering och byggande med koncentration på den del av PBL som behandlar planering och planeringens genomförande. Särskild vikt läggs på detaljplan och hur den utformas samt bygglov och kopplingen till planer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända övningar, aktivt deltagande på studieresa och gruppgenomgångar samt minst 80 % närvaro vid föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ASBF10 Hållbart stadsbyggande
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ASB041

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Johansson, erik.johansson@hdm.lth.se
Kursansvarig: Laura Liuke, laura.liuke@hdm.lth.se